ils-ic-ip-station-license-phan-mem-cho-thiet-bi-giao-tiep-ip-model-1002600100-zenitel-viet-nam-1.png

Đại Lý Ủy Quyền Zenitel Việt Nam

Giới thiệu tính năng chính:

Mỗi trạm IP được kết nối với ICX-AlphaCom yêu cầu giấy phép này. Số lượng trạm tối đa được hỗ trợ bởi ICX-AlphaCom là 552

Sử dụng cho :

ICX licenses

 

ICX-AlphaCom Core

Item Number: 1002600000

1002000100 ICX-500

 

ICX-500

Item Number: 1002000100

 

TCIS-1

Item Number: 1008111010

TFIX-2

 

TFIX-2

Item Number: 1008123020

Turbine Mini US developed for Prisons

 

TMIS-2

Item Number: 1008116020

 

TCIV-6

Item Number: 1008115060

TFIX-1

 

TFIX-1

Item Number: 1008123010

TFIE-1

 

TFIE-1

Item Number: 1008122010

 

ECPIR-3P

Item Number: 1023200033

tmis-1

 

TMIS-1

Item Number: 1008116010

 

TFIE-6

Item Number: 1008122060

1008123030

 

TFIX-3

Item Number: 1008123030

TFIX-4

 

TFIX-4

Item Number: 1008123040

TFIE-2

 

TFIE-2

Item Number: 1008122020

 

TCIV-3

Item Number: 1008115030

 

TCIV-5

Item Number: 1008115050

 

TCIV-2

Item Number: 1008115020

TCIS-6

 

TCIS-6

Item Number: 1008111060

 

TCIS-5

Item Number: 1008111050

 

TCIS-2

Item Number: 1008111020